LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ประกอบการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน    วิทยา อินธิมาศ
ปีที่รายงาน    2560

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 42 คน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จำแนกตามลักษณะการใช้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) จำนวน 17 แผน เวลา 17 ชั่วโมง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น (2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น จำนวน 9 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
    
    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.36 / 80.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
    3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7168 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.68
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
    โดยสรุป การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะกับผู้เรียน เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ซึ่งเป็นการนำเอาวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน
ที่ช่วยในการแก้ปัญหา การคิดคำนวณ การเรียนรู้ และการช่วยเหลือร่วมกันในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับปัญหาที่พบในปัจจุบัน
จึงควรสนับสนุนให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
kruwittaya 05 มิ.ย. 2561 เวลา 00:11 น. 0 565
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^