LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ประกอบการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน    วิทยา อินธิมาศ
ปีที่รายงาน    2560

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 42 คน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จำแนกตามลักษณะการใช้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) จำนวน 17 แผน เวลา 17 ชั่วโมง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น (2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น จำนวน 9 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
    
    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.36 / 80.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
    3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7168 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.68
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
    โดยสรุป การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะกับผู้เรียน เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ซึ่งเป็นการนำเอาวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน
ที่ช่วยในการแก้ปัญหา การคิดคำนวณ การเรียนรู้ และการช่วยเหลือร่วมกันในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับปัญหาที่พบในปัจจุบัน
จึงควรสนับสนุนให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
kruwittaya 05 มิ.ย. 2561 เวลา 00:11 น. 0 485
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^