LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส

usericon

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนัก์เรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการติด 0, ร , มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 3) จำนวนการติด 0,ร,มส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขันพื้นฐาน ต่อการดำเนิน โครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 313 คน ครูผู้สอน จำนวน 73 คน ผู้ปกครอง จำนวน 313 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบบันทึกผลการ ประเมินการติด 0,ร,มส ของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่า ความเชื่อมั่นระหว่าง 0.890-0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก (x=4.16, D. = .62) และ ( x=4.43, S.D. = .57) ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยาปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 4.04, S.D. = .64) ไค้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยาปีการศึกษา 2560 ตามความ คิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดอยู่ในระดับมาก (x =4.30, S.D. = .48) ( x= 4.25, S.D. = .52) และ ( x = 4.18, S.D. = .06) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินการแก้ปัญหาการติด 0,ร, มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตาม ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x =4.36, S.D. = .44) ( x= 4.38, S.D. = .39) และ ( x= 4.21, S.D. = .56) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการ แก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ทังสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x=4.28, S.D. = .51) ( x= 4.50, S.D. = .40) และ ( x= 4.08, S.D. = .58) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกรายการที่ประเมิน
4.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินการติด 0,ร,มส รายวิชาตามระเบียบการวัดผลประเมินผล ระดับสถานศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 จำนวนการติด 0,ร,มส ร้อยละ17.38 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ38.34 ลดลงร้อยละ 96 ไค้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.13 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71 เพิ่มขึ้น 11.42 ไค้คะแนนเฉลี่ย5 ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ต่ำว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 ระดับชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านประเด็นการ ประเมิน สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนน รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ การแก้ปัญหา การติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x=4.28, S.D. = .49) (x = 4.12, S.D. = .60) (x = 4.09, S.D. = .60) และ (x = 4.49, S.D. = .51) ตามลำดับ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่าน เกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน
สรุปผลการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสดูลวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP-Model) ทัง 4 ด้าน คะแนนรวม 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนด เป็นแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรนำขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีปัญหา การติด 0,ร,มส ของนักเรียน และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ใน การแก้ปัญหา การติด 0,ร,มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่อย่าง กว้างขวาง
ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติด 0 ,ร , มส ของนักเรียนโดย ใช้เทคนิคและรูปแบบอื่นๆ
ควรศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการติด 0 ,ร , มส ของนักเรียน
ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ
thammasak 10 เม.ย. 2561 เวลา 14:21 น. 0 669
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^