LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม ม.3

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
        แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101
        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย        นางกุลวรรณ สวนแก้ว
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีที่พิมพ์    2560    
บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อ1)เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 45 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล มี 4 ชนิด คือ 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( xbar= 4.83, SD = 0.32) 2)แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม จำนวน 5 แผน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (xbar = 4.53, SD = 0.18) 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.65 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของโลเวท (Lovett Method) เท่ากับ 0.73 4)แบบสอบถาม ความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.95 และมีค่าความเชื่อมั่น (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples

     ผลการวิจัยพบว่า
1.    ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.40/82.07 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2.    ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เท่ากับ 0.6615 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6615 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.15
3.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( xbar= 4.65, SD = 0.58)
โดยสรุป ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้kullawanpha 09 เม.ย. 2561 เวลา 17:35 น. 0 622
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^