LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ แจ้งผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  20 ม.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรฯ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2 20 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 20 ม.ค. 2565กศจ.จันทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565สพฐ. ยืนยันไม่เลื่อนสอบครูผู้ช่วย 5-6 ก.พ. นี้ 19 ม.ค. 2565ด่วน! ครูผู้ช่วย กทม. สอบวันที่ 29-30 มกราคม 2565 19 ม.ค. 2565เว็บไซต์รับสมัคร ทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมัคร 19-30 ม.ค.2565 19 ม.ค. 2565สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข เพิ่มเติม 19 ม.ค. 2565ชัดเจนแล้ว!!! ประกาศ สอศ. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กำหนดการเดิม 30 ม.ค.2565

การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic

usericon

ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล
     ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา     นายวิษณุ สาระนันท์
ปีที่ศึกษา     2559

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic
เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น และ (4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล
ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากจำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic
เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยการเรียน
รวมเวลาเรียน 16 ชั่วโมง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ จำนวน 8 แผน (3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ๆ ละ 20 ข้อ ดังนี้ 1)
แบบทดสอบเรื่องข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ(P) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 และอำนาจ
จำแนกรายข้อ(B) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.69 2) แบบทดสอบเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข จำนวน 20 ข้อ
มีค่าความยากรายข้อ(P) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอำนาจจำแนกรายข้อ(B) ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.94 (4)
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.82
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent samples)
ผลการศึกษาพบว่า
    1. บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ดังนี้
        1.1 บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.39/82.25 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
        1.2 บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.90/81.63 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้
    3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 0.5848 และบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข มีค่าเท่ากับ 0.5621 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 58.48 และ 56.21 ตามลำดับ
    4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด

arjandiew 18 ก.พ. 2560 เวลา 12:13 น. 0 475
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^