LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

usericon

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
เรื่อง        : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
ผู้รายงาน    : นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
หน่วยงาน    : โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ปีที่ประเมิน    : ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1. ความเหมาะสมของบริบทสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
2. ความพร้อมของปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงาน (Input Evaluation) 3. ความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4. ผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) และ5. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน (Impact Evaluation)
โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิด ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ การใช้วิธีการสังเกตสภาพจริง การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา การใช้แบบสอบถาม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลองวิทยา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 91 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลองวิทยา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน นักเรียนโรงเรียนลองวิทยา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 471 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลองวิทยา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 471 คน รวมทั้งหมด 1,048 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
    ผลการประเมินตามโครงการสรุปได้ดังนี้
    1. การประเมินบริบทสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ในภาพรวม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 นโยบายของโรงเรียนลองวิทยา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ความจำเป็น ความต้องการของโรงเรียน และชุมชนอยู่ในระดับมาก (X = 4.39 , S.D. = 0.62)
    2. การประเมินปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ในภาพรวม พบว่า ความรู้ ความเหมาะสม ความเพียงพอในด้านบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมาก (X = 3.99 , S.D. = 0.71) ซึ่งมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินงานโครงการ
    3. การประเมินกระบวนการของโครงการ(Process Evaluation)
     ขั้นวางแผนนิเทศภายใน ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(X= 4.46 , S.D. = 0.41) ขั้นดำเนินงานจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก(X = 4.36 , S.D. = 0.25) ขั้นตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.38 , S.D. = 0.50)
    4. การประเมินผลผลิตของโครงการ(Product Evaluation)
     ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม(X = 4.39 , S.D. = 0.62) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.09 , S.D. = 0.34) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X= 4.13 , S.D. = 0.47) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X= 4.20 , S.D. = 0.49) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนลองวิทยาปีการศึกษา 2555 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 12.24 และผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 10.38
    5. การประเมินผลกระทบของโครงการ(Impact Evaluation) พบว่าโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ในระดับดี
Swat191919 02 ก.ค. 2557 เวลา 12:08 น. 0 1,219
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^