LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

กระบวนการพัฒนานักเรียนในการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ

usericon

กระบวนการพัฒนานักเรียนในการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการพัฒานักเรียนในการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ

ผู้รายงานใช้กระบวนการ ๔ ส ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้แก่ผู้เรียน (QPAR) ดังนี้
๑.    สอดส่อง คือ ค้นหานักเรียนที่มีแวว
ผู้รายงานทำการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้กับนักเรียน (QPAR) ซึ่งได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่านักเรียนคนใดที่มีแววในการจัดสวนบ้าง โดยพิจารณา ดังนี้
- เป็นคนทำงานสะอาดเรียบร้อย พิจารณาได้จากลายมือของนักเรียนที่เขียนลงในสมุด หรือใบงานต่าง ๆ สะอาด เรียบร้อย เขียนแล้วสามารถอ่านได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องลายมือสวย ไม่ขีดเขียนผิดมาก สมุดหรือใบงานสะอาด ไม่ยับยู่ยี่
- เป็นคนมีแววด้านศิลปะ พิจารณาได้จาก การระบายสีรูปต่างๆในใบงาน หรือการตกแต่งใบงานด้วยสี ว่ามีความสวยงาม ระบายสีด้วยความตั้งใจ รู้จักเลือกสีที่ใช้ให้เหมาะกับลวดลาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ หรืองานได้
- เป็นคนตั้งใจทำงานและมุ่งมั่นในการทำงาน พิจารณาได้จากการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ หรือความยาก ไม่อิดออดหรือต่อรอง ขณะที่ทำงานมีสมาธิ ไม่เล่นกับเพื่อนในเวลาทำงาน
- เป็นคนสามารถทำงานเป็นทีมได้ หรือร่วมทำงานกับผู้อื่นได้ พิจารณาได้จากในเวลาทำงานกลุ่มนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อน ๆ
- เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พิจารณาได้จาก ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้รายงานใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้กับผู้เรียนนั้น จะเน้นกิจกรรมกลุ่มเป็นสำคัญ นักเรียนทุกคนต้องแบ่งหน้าที่และรู้จักหน้าที่ของตนเองและร่วมมือกันทำงานภายในกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในเหตุผลของเพื่อนๆ
- เป็นคนรับผิดขอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาได้จาก งานที่ครูมอบหมายให้ทำนั้น นักเรียนสามารถทำได้สำเร็จและเสร็จทันเวลาที่กำหนด โดยที่ผลงานนั้นมีความสมบูรณ์และเรียบร้อยดี
            - เป็นคนใจเย็น พิจารณาได้จาก ทำงานอย่างมีสมาธิ ไม่วอกแวก ไม่รีบทำงานให้เสร็จจนเกินไปโดยผลงานที่ได้ไม่ดี ไม่ทำงานแบบขอไปที เพราะการจัดสวนถาดต้องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายาม ความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ
๒.    สนใจ คือ สอบถามความสนใจตามความสมัครใจ
หลังจากที่ผู้รายงานสอดส่องแววของนักเรียนแล้ว ได้คัดเลือกนักเรียนมาจำนวน
หนึ่งเพื่อสอบถามความสนใจ และสมัครใจของนักเรียน เพราะการจัดสวนถาดต้องอาศัยความชอบเป็นทุน มีความสนใจด้านศิลปะอยู่ไม่น้อย หากนำนักเรียนที่ไม่มีความสนใจ หรือสมัครใจ นักเรียนก็จะไม่อยากจัดสวนหรือทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ โดยผู้รายงานจะอธิบายเรื่องการจัดสวนถาดอย่างคร่าวๆ ให้นักเรียนได้ฟัง ว่าการจัดสวนเป็นอย่างไร ทำอย่างไร ทำแล้วได้อะไร นักเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะให้นักเรียนได้ทดลองทำดูเพื่อทดสอบความชอบ หรือความสนใจอีกครั้ง
๓.    สนับสนุน คือ นำนักเรียนฝึกซ้อม
เมื่อผู้รายงานได้นักเรียนตามความต้องการและความสนใจตามความสมัครใจของ
นักเรียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
            - การจัดสวน คืออะไร
            - ประเภทของการจัดสวน มีกี่ประเภท
            - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน มีอะไรบ้างและใช้อย่างไร
            - พันธุ์ไม้ในการจัดสวน ได้แก่อะไรบ้าง
            - การเขียนแบบ ผู้รายงานต้องอธิบายการเขียนแบบแปลนที่ถูกต้องว่าเขียนอย่างไร มาตราส่วนคืออะไร พันธ์ไม้มีอะไรบ้าง
            - การลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติทำอย่างไร
ทังนี้ผู้รายงานใช้เวลาว่างของผู้รายงานในการฝึกซ้อมนักเรียน โดยไม่ให้กระทบต่อนักเรียนส่วนใหญ่ที่ผู้รายงานรับผิดชอบ
๔.    ส่งเสริม คือ นำนักเรียนลงสู่เวทีการแข่งขันต่างๆ
เมื่อผู้รายงานได้ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รายงานจะส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนเองโดยนำนักเรียนเข้าสู่เวทีการแข่งขันต่างๆ พร้อมกับให้กำลังใจ อาทิ เช่น
            - การแข่งขันในเวทีระดับศูนย์เครือข่าย เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป
            - การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด (งานชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี) หรือเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ หรือเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัด งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานการศึกษาภาค ๑๒ หรือสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สบย.๑๒)
            - การแข่งขันในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้
            - การแข่งชันในระดับกลุ่มจังหวัด
            - การแข่งขันในระดับภาคใต้ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
            - การแข่งขันในระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
jirawat 02 ก.ค. 2557 เวลา 09:36 น. 0 1,154
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^