LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2566อดีตกมว.ชง “เพิ่มพูน” ยกเลิกสอบตั๋วครู-ค่าปรับขอใบอนุญาตฯล่าช้า 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ปัตตานี - ผลย้ายครู 2566 สพม.ปัตตานี 26 ก.ย. 2566โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-2 ตุลาคม 2566 26 ก.ย. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค. 26 ก.ย. 2566ด่วนที่สุด สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.แพร่ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.แพร่ เขต 2

การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.
  • 707
การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้ศึกษา   นางตุลาพร  กิ่งไทร   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน่วยงาน   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ปีที่ศึกษา   2564

บทคัดย่อ
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวนนักเรียน 34 คน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 หน่วย ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  21 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 15 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ (t-test dependent)

      ผลการศึกษาพบว่า
      1. ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ทั้ง 7  หน่วย  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ =4.70 ) ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์  80/80  พบว่า  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ  82.56/86.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
      2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  สรุปได้ว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄= 4.50 , S.D. = 0.18)  และพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ทุกรายการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.
  • 707

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <