LASTEST NEWS

30 พ.ค. 2567กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา เงินเดือน 16,500-18,150 บาท​​​​​​​ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 11 มิ.ย. - 2 ก.ค.2567 29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ

แจกแนวข้อสอบ สำนักงาน ปปง.

usericon

แจกแนวข้อสอบ สำนักงาน ปปง.

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.ปลัดกระทรวง
ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.ปลัดกระทรวง

2. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก. ส.ส.
ข. รัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ส.ว.
ตอบ ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก.๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ข.๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ค.๑๘ เมษายน ๒๕๔๔
ง.๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
ตอบ ข.๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

4. ผู้เสียหาย ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ หมายถึง
ก.ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
ข.ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
ค.ผู้เสียหายจากการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ผู้ถูกกล่าวหา” ตามกฎหมายนี้
ก.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง
ข.ผู้เป็น “ตัวการ” หรือ “ผู้สนับสนุน” ในการกระทำความผิดดังกล่าว
ค.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัย
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับ “พนักงานไต่สวน”
ก.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข.คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนก็ได้
ค.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง.ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.
ตอบ ข.คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนก็ได้

7. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทั้งหมดกี่คน
ก. ๕ คน
ข. ๗ คน
ค.๙ คน
ง.๑๐ คน
ตอบ ข. ๗ คน

8. คณะกรรมการสรรหาต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกทั้งหมดกี่คน และต้องเสนอต่อใคร ภายในกี่วัน
ก.๑๕ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๓๐ วัน
ข.๙ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๔๕ วัน
ค.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๓๐ วัน
ง.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๔๕ วัน
ตอบ ก.๑๕ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๓๐ วัน

9. มติของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ตอบ ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด

10. ข้อใดต่อไปนี้คือ มติของวุฒิสภาในการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ตอบ ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/128
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^