LASTEST NEWS

12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.สุรินทร์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุรินทร์

ใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต

usericon

ใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คู่มือเตรียมสอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก. http://www.onab.go.th ค. http://www.labour.go.th

ข. http://www.onab.co.th ง. http://www.mwa.go.th

2. ข้อใดคือชื่อย่อของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก. พศ. ค. พส.

ข. พศช. ง. พพศ.

3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ red; FONT-SIZE: 16pt">

ก. "Office of National Buddhism"

ข. "National Office of Buddhism"

ค. "Provincial Office of Buddhism"

ง. " Buddhism Office of National "

4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ก. "Office of National Buddhism"

ข. "National Office of Buddhism"

ค. "Provincial Office of Buddhism"

ง. " Buddhism Office of National "

5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

ข. เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง

ค. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ง. เป็นองค์กรหลักดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก

6. ข้อใดคือพันธกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

ข. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก

ค. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดคือค่านิยมหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี

ข. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

ค. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา

ง. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา

8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

ข. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

ค. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ง. ถูกทุกข้อ

9. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้กี่ยุทธศาสตร์

ก. 3 ยุทธศาสตร์ ค. 6 ยุทธศาสตร์

ข. 2 ยุทธศาสตร์ ง. 5 ยุทธศาสตร์

10. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดกี่คน

ก. 1 คน ค. 5 คน

ก. 3 คน ง. 6 คน

11. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายกนก แสนประเสริฐ ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

ข. นายพนม ศรศิลป์ ง. นายอำนาจ บัวศิริ

12. นาย
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่เท่าใด

ก. คนที่ 5 ค. คนที่ 4

ข. คนที่ 7 ง. คนที่ 6

13. ใครคือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนแรก

ก. พลตำรวจโทอุดม เจริญ ค. นาง
จุฬารัตน์ บุณยากร

ข. นาย
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ง. นาย
ถวิล สมัครรัฐกิจ

14. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม ค. กระทรวงมหาดไทย

ข. กระทรวงแรงงาน ง. ไม่ได้สังกัดกระทรวงใด

15. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 4 กันยายน พ.ศ. 2545 ค. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547

16. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจอย่างไร

ก. การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา

ข. ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา

ค. ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

ง. ถูกทุกข้อ

17. ในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงใด

ก. กระทรวงวัฒนธรรม ค. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงธรรมการ

18. ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง และมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็นกี่ส่วน

ก. 2 ส่วน ค. 4 ส่วน

ข. 3 ส่วน ง. 5 ส่วน

19. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็นกี่หน่วยงาน

ก. 8 หน่วยงาน ค. 10 หน่วยงาน

ข. 12 หน่วยงาน ง. 6 หน่วยงาน

20. ข้อใดคือส่วนประกอบในธงสัญลักษณ์ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ก. ธรรมจักรกลางผืนธงฉัพพรรณรังสี ค. กนกลายไทยชูช่อฟ้า

ข. ใบโพธิ์ ง. ถูกทุกข้อศาสนาพุทธ

1. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดทุกศาสนาต้องมี คืออะไร

ตอบ คำสอน

2. ศาสนาพุทธ หรือ พระพุทธศาสนา หมายถึงอะไร

ตอบ ศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์

3. พระศาสดาของศาสนาพุทธคือใคร

ตอบ พระโคตมพุทธเจ้า พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ

4. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแบบใด

ตอบ อเทวนิยม คือเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน

5. คำสอนของพระบรมศาสดา รวมเรียกว่าอะไร

ตอบ พระรัตนตรัย

6. วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาพุทธ คืออะไร

ตอบ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด

7. หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้ในคัมภีร์ชื่ออะไร

ตอบ พระไตรปิฏก อันประกอบด้วย "พระธรรม" คือความรู้ในสัจธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้วนำมาแสดงแก่ชาวโลก กับ "พระวินัย" คือข้อบังคับต่างๆ ที่ทรงบัญญัติไว้

8. พุทธบริษัท 4 คือ

ตอบ ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา

9. หัวใจของพุทธศาสนาคือ อะไร

ตอบ หมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

10. ศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นกี่นิกาย

ตอบ 2 นิกาย คือ เถรวาท หรือ หินยาน และ มหายาน

11. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด

ตอบ บำเพ็ญเพียรทางจิต

12. พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมใด

ตอบ อริยสัจ ๔

13. โครงสร้างของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- เก็งแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
- แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ชุด 1
- แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ชุด 2


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **auipui34 08 ก.ค. 2557 เวลา 22:50 น. 0 2,693
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^