LASTEST NEWS

12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.สุรินทร์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุรินทร์

ใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง ปี 2557

usericon

ใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง ปี 2557
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 -29 ก.ค. 2557 จำนวน 27 อัตรา

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 -29 ก.ค. 2557 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ”


ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 29 ก.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบงานให้สอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ เป็นต้น

--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำในการศึกษา อบรม สัมมนา ทุนการศึกษาต่อ ทุนการฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการดูงานต่างประเทศของบุคลากรสำนักงบประมาณ การศึกษาดูงานของบุคลากรจากหน่วยงานต่างประเทศ ณ สำนักงบประมาณ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ การร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา อบรม สัมมนา และดูงานต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
- ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ สรุปความภาษาอังกฤษ
- ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ


--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน การรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ การดูแลการรับและจ่ายเงิน ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ตรวจร่างบันทึก และหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายในงบต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ ของราชการ ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงินให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำมาตรฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการเงินและบัญชีภาครัฐภายใต้กฎหมายและระเบียบหลักได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
- ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ
- ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ
(การวางแผน จัดทำ บริหาร และติดตามประเมินผล)
- ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร

คู่มือเตรียมสอบ สำนักงบประมาณ ครบทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุดปี 25571. สำนักงบประมาณได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ข. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ง. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ตอบ ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ คือใคร

ก. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ข. นายฤทธิรงค์ กิจวรรณ

ค. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ง. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ

ตอบ ค. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

3. สำนักเบิกส่วนกลาง หมายถึงข้อใด

ก. สำนักงานคลังจังหวัด ข. กรมบัญชีกลาง

ค. สำนักงบประมาณ ง. กรมบัญชีภายใน

ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

“การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

“เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดก่อประชาชนและประเทศ

“เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

“แผนงบประมาณ” หมายความว่า แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

“แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

“ผลผลิต” หมายความว่า ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

“โครงการ” หมายความว่า โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

“งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

“เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินxxx้จากต่างประเทศ

“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณ

“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

“สำนักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง

“สำนักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ และสำนักงานคลังอำเภอด้วย

“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน

“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน

“การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

“รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดทำและรับส่งข้อมูลการจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมตามข้อใด

ก. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ”

ข. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “งบประมาณ”

ค. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “ผลงาน”

ง. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “รายจ่าย”

ตอบ ก. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ”

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมซึ่งขออนุมัติตาม “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

5. เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณคือข้อใด

ก. http://www.aa.go.th ข. http://www.bb.go.th

ค. http://www.cc.go.th ง. http://www.dd.go.th

ตอบ ข. http://www.bb.go.th

6. สำนักงบประมาณจะแจกจ่ายคู่มือและจัดประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกข้อมูลทางระบบใด

ก. ระบบ AIS ข. ระบบ BIS

ค. ระบบ CIS ง. ระบบ DIS

ตอบ ข. ระบบ BIS

7. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ค. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ ใหม่ล่าสุด ครบทุกตำแหน่ง


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **auipui34 08 ก.ค. 2557 เวลา 22:40 น. 0 2,964
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^