LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2 24 เม.ย. 2567สพม.น่าน ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.น่าน 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 24 เม.ย. 2567สพป.กระบี่ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.กระบี่ 24 เม.ย. 2567สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ราชบุรี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านพะวร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา

usericon

โรงเรียนบ้านพะวร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยาง
รับสมัคร วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2556 ที่โรงเรียนบ้านพะวร

ประกาศโรงเรียนบ้านพะวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
-----------------------
    ด้วยโรงเรียนบ้านพะวร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๘๕๘/๒๕๕๐สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง    ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒)    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓)    ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕)    ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(๖)    ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน หรือสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                     ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    ๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
     (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
     (๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th)

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
    โรงเรียนบ้านพะวรจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ทางด้านสาขาวิชา หริอกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ทดสอบการสอน ( คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน )
ภาค ค เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น สอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน )

เกณฑ์การตัดสิน
    ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ทดสอบการสอน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนทดสอบการสอน ถ้าคะแนนทดสอบการสอนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th) โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๗. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
    ๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านพะวร ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ๒. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านพะวร จะเรียกตัวเรียงลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๓. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งแรก มีผลตั้งแต่ทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวัฒนา โคตรเนตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวรปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ที่    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    วัน เดือน ปี    หมายแหตุ
๑    ประกาศรับสมัคร    ๑๘ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖    
๒    รับสมัคร    ๑ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    
๔    สอบข้อเขียน สอบสอน สอบสัมภาษณ์    ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    
๕    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร    ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    
๖    รายงานตัว    ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     
๘    จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน    ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     samran 22 มิ.ย. 2556 เวลา 16:59 น. 0 2,889
usericon

โรงเรียนบ้านพะวร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา
สนใจ ดังรายละเอียดแนบ
ความคิดเห็นที่ #1 samran 22 มิ.ย. 2556 เวลา 17:34 น. 101.51.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^