LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพม.น่าน ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.น่าน 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 24 เม.ย. 2567สพป.กระบี่ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.กระบี่ 24 เม.ย. 2567สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ราชบุรี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.จันทบุรี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ปัตตานี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

usericon

สาขาวิชาเอก ศิลปะ หรือศิลปศึกษา
การรับสมัคร
     วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียนสาธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16

usericon

การรับสมัคร
     3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียนสาธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16
     3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ทั้งนี้เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
     3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
     1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     2) สำเนาแสดงผลการศึกษาเช่นปริญญาบัตรหรือระเบียนการแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
     3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
     4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
     6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
     7) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วยเงื่อนไขในการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วนในกรณีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
    4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
    โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.nmpschool.net
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
    6. เกณฑ์การตัดสิน
    การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
    7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxลจังหวัดนครราชสีมาทางเว็บไซด์ www.nmpschool.net โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
    8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญา ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
    9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนในหอนอนประจำ ในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา ได้
6. การปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
     7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxx
     ค่าตอบแทน 18,000 บาท
     ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
(จ้างตามปีงบประมาณ)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
     ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 100 คะแนน โดยการปฏิบัติจริงและสัมภาษณ์
ความคิดเห็นที่ #1 somboonchai.w 29 ก.ค. 2559 เวลา 15:03 น. 183.88.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^