LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดซองพลู รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา

usericon

ประกาศ! โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
(สาขาวิชาเอก ปฐมวัย)
************************
    ด้วยโรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง         ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก         ปฐมวัย
    จำนวน             ๑ อัตรา
    ค่าตอบแทนเงินเดือน     ๑๕,๐๐๐ บาท
    ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี (ปีงบประมาณ)
ขอบข่ายงาน ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
         ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
         ผู้เรียนเป็นสำคัญ
         ๓) ดูแล อบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         ๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
    ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการของโรงเรียน โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่
๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๙๔๕๑๐ , ๐๘๐-๔๕๑๓๗๓๖
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
    ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง         จำนวน ๑ ฉบับ
    ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง             จำนวน ๑ ฉบับ
    ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                  จำนวน ๑ ฉบับ
    ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)                 จำนวน ๑ ฉบับ
    ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)              จำนวน ๒ รูป
๕. การยื่นใบสมัคร
    ๕.๑ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลาที่กำหนด
    ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องธุรการโรงเรียน
วัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) และทางเพจ facebook : Wat Songploo School
๗. วิธีการคัดเลือก
    การสอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสม
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) จะดำเนินการสอบปฏิบัติและประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ห้องประชุม โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
    ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ จัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการ สอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
    ๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
    ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
    ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
    ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
    รายงานตัวทำสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)
    ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและให้ มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
    ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
    ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
    ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่ง เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า กรณีใดๆ

รายละเอียดการรับสมัคร https://cutt.ly/OwJxbYhS

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
songploos 11 ม.ค. 2567 เวลา 22:15 น. 0 163
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^