LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

วท.อินเตอร์พัฒนศาสตร์ จังหวัดนครพนมเปิดรับสมัครครูคอมพิวเตอร์

usericon

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอรืพัฒนศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัตเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน และอัตราเงินเดือน
๑.๑ ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ในช่วงทดลองงาน ๖ เดือน)
๑.๓ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (กรณีผ่านการทดลองงาน พร้อมบรรจุแต่งตั้งเป็นครูเอกชน)
๑.๔ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท (กรณีมีใบประกอบวิชาชีพครู และผ่านการทดลองงาน พร้อมบรรจุแต่งตั้งเป็นครูเอกชน)

๒. สิทธิและสวัสดิการครูเอกชน
๒.๑ เงินทุนเลี้ยงชีพ
๒.๒ ค่ารักษาพยาบาล
๒.๓ ค่าการศึกษาบุตร
๒.๔ สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(กองทุนเลี้ยงชีพ)

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ถ้าจบตรงเอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
๓.๒ มีสัญชาติไทย
๓.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๖ มีใบประกอบวิชาชีพครู (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://interpattanasat.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๔๒-๕๑๕-๘๘๘ หรือ ๑๙๖ - ๙๙๓๒-๘๗๕

๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transript)
๕.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อนามสกุล (ถ้ามี )
๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน )
๕.๗ หนังสือรับรองแพทย์ (ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน )
๕.๘ เอกสารรับรองการรับวัคนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) (ถ้ามี)

๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๖.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖.๓ ผู้สมัครต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาเข้ามาติดต่อวิทยาลัยฯ

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยผ่านช่องทาง Facebook : interpattanasat inter และ เพจ: วิทยาลัยทคโนโลยีอินเตอร์พัฒศาสตร์ หรือ http://www.interpattanasat.ac.th

๘. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

วัน -เวลา วิชาที่สอบ
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. - สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
เวลา ๑๓.๓๐ น. - สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นางจตุพร บุผาชาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

ลิงก์ประกาศรับสมัคร: https://www.facebook.com/INTERPATTANASAT/posts/736516868279960
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^