LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

โรงเรียนแพรกษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา

usericon

ประกาศโรงเรียนแพรกษาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน

        ด้วย โรงเรียนแพรกษาวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองแพรกษา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแพรกษาวิทยา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งการรับสมัคร ดังนี้
        ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
            อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑)    ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย    จำนวน ๓ อัตรา
๒)    ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์    จำนวน ๑ อัตรา
๓)    ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                (๑) มีสัญชาติไทย
                (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
                (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
                    (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
                    (ข)วัณโรคในระยะอันตราย
                    (ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                    (ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    (จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง
                (๕) ตามในข้อ (๔) ต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙    
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                (๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
                (๘) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
            หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                ๒.๒.๑ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน ๓ อัตรา
    (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทภาษาไทย หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
                ๒.๒.๒ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
    (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทคณิตศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
                ๒.๒.๓ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
    (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

        ๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
            ๓.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)        จำนวน ๓ รูป
            ๓.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา                            จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๕ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู                จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)            จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๗ ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)        จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)
        ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
            ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น ๓ โรงเรียนแพรกษาวิทยา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๓๖-๕๒๔๐ หรือเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนแพรกษาวิทยา
        ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คโรงเรียนแพรกษาวิทยา หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนแพรกษาวิทยา โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๖-๕๒๔๐
        ๖. วิธีการคัดเลือก
            ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.00 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น ๔ โรงเรียนแพรกษาวิทยา
        ๗. เกณฑ์การตัดสิน
            ผู้ที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
        ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คโรงเรียนแพรกษาวิทยา หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนแพรกษาวิทยา โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๖-๕๒๔๐
        ๙. การรายงานตัวและการทำสัญญาจ้าง
        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๓ โรงเรียนแพรกษาวิทยา โดยทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ๕ เดือน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
        อนึ่ง สำหรับการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนแพรกษาวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารเพิ่มเติมและใบสมัคร : https://bit.ly/3lVTK0d
palita.klu 31 มี.ค. 2566 เวลา 15:02 น. 0 442
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^