LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

โรงเรียนวัดศิริมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง

usericonประกาศโรงเรียนวัดศิริมงคล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างหน้าที่ครูผู้สอน
งบเงินรายได้สถานศึกษา
.........................................................
    ด้วยโรงเรียนวัดศิริมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑.    ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว
๑.๒ วิชาเอกทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (เช่น ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย เป็นต้น)

๒.    อัตราค่าจ้างและระยะเวลาจ้าง
๒.๑ อัตราค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒๒ ระยะเวลาจ้าง จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
    
๓.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลมดังนี้
(๑)    มีสัญชาติไทย
(๒)    มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๓)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมมูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕)    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
(๖)    ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ    
(๗)    ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
(๘)    ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓)    ไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        (๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
        (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

๔.    ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยกับ
๔.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ
    ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
     ๔.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
        (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        (๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
        (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
        (๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
        (๖) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แห่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        (๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    ๕. กำหนดวันรับสมัคร การสอบ การประกาศผลสอบ การจ้าง
     ๕.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๙ มีนาคา ๒๕๖๖ (วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     ๕.๒ สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ห้องประชุม ชั้น ๑)
     ๕.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ๕.๔ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ๕.๕ ประกาศผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ Facebook : โรงเรียนวัดศิริมงคล
     ๕.๖ ทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
     ๕.๗ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม ๐๘๙ ๖๑๕ ๑๙๗๖ ครูนาตยา หงษา
    ๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
     ๖.๑ ใบสมัคร (ตามของโรงเรียนแนบท้ายประกาศ)
     ๖.๒ สำเนาปรัญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ฉบับจริง พร้อม
สำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖.๗ หลัก.นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖.๘ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว (๓ x ๔ ซม.) จำนวน ๒ รูป
     ๖.๙ ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ (นำมาให้ในวันที่ได้ทำสัญญาจ้าง)
    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้
    ๗. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
     ๗.๑ การจ้างลูกจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
     ๗.๒ จะดำเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับการทดสอบคัดเลือกโดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้แนนเท่านกัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
     ๗.๓ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ผู้ที่ สอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ รายงานตัว ตามตำแหน่งสาขาวิชาเอกที่คัดเลือก
     ๗.๔ กรณีผู้รับการคัดเลือกอันดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัว ให้ใช้บัญชีตำแหน่งจากลำดับถัดไป มารายงานตัว ตามลำดับ
     ๗.๕ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จัดทำสัญญาแล้วในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความปรพพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
     ๗.๖ ในกรณีที่มีการวินิจแยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจแยประการใดเกี่ยกับการคัดเลือกผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
     ๗.๗ ในกรณีถ้ามีช้าราชการครูมาบรรจุตำแหน่งที่โรงเรียนจนทำให้อัตรากำลังเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่กำหนด โดยวินิจฉัยจนไม่สามารถจ้างต่อได้ตามสัญญาจ้าง

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเกียรติxxxล เหล่ากอดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริมงคล

cpuboy8 20 มี.ค. 2566 เวลา 11:06 น. 0 254
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^