LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

ด่วน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ ประกาศรับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา

usericon

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน
****************************
    ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬมีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา ดังต่อไปนี้

ครูผู้สอนสาขาบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สาขาวิชาบัญชี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ
(การบัญชี)/การบัญชี /บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
- อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- มีความพร้อมในการอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
สาขาคอมพิวเตอร์
-    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์/โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ /ธุรกิจศึกษา
คอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ศึกษา /อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต / ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ /
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยออกแบบและบริหารงาน ก่อสร้าง/
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ /การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ / ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม / ศาสตร์
คอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา /นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา /คอมพิวเตอร์
อาร์ต/คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย/
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
- อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- มีความพร้อมในการอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ
     ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ เลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ มีนาคม – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
    เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
-    รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
-    สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
-    หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครและการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

ติดต่อสอบถาม ๐๔๒-๔๘๗๓๘๖
มือถือ ๐๘๒-๒๒๙๗๑๕๑
เพิ่มเติม https://shorturl.asia/9q8vi
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^