LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

โรงเรียนแพรกษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูผู้สอน 10อัตรา

usericon

ด้วย โรงเรียนแพรกษาวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองแพรกษา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแพรกษาวิทยา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งการรับสมัคร ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
        อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
            ๑) ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย     จำนวน 3 อัตรา
            ๒) ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์     จำนวน 2 อัตรา
            3) ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา
            4) ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา     จำนวน 1 อัตรา
            5) ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา      จำนวน 1 อัตรา
            6) ครูผู้สอน วิชาดนตรีไทย      จำนวน 1 อัตรา
            7) ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน 1 อัตรา
        ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
            ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                (๑) มีสัญชาติไทย
                (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
                (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
                    (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
                    (ข)วัณโรคในระยะอันตราย
                    (ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                    (ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    (จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง
                (๕) ตามในข้อ (๔) ต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙    
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                (๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
                (๘) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
            หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                ๒.๒.๑ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน ๓ อัตรา
    (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทภาษาไทย หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
                ๒.๒.๒ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
    (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทคณิตศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย ๒ ปี ขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
2.2.3 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทวิทยาศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
2.2.4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทสังคมศึกษา หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาสังคมศึกษาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
2.2.5 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกพลศึกษา หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
2.2.6 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
2.2.7 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
        ๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
            ๓.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จำนวน ๓ รูป
            ๓.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา                                  จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                 จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๕ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู                    จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๗ ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)            จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
            ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น ๓ โรงเรียนแพรกษาวิทยา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๓๖-๕๒๔๐ หรือเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนแพรกษาวิทยา
        ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คโรงเรียนแพรกษาวิทยา หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนแพรกษาวิทยา โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๖-๕๒๔๐
        ๖. วิธีการคัดเลือก
            ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.00 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น ๔ โรงเรียนแพรกษาวิทยา
        ๗. เกณฑ์การตัดสิน
            ผู้ที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
        ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คโรงเรียนแพรกษาวิทยา หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนแพรกษาวิทยา โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๖-๕๒๔๐         
        ๙. การรายงานตัวและการทำสัญญาจ้าง
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๓ โรงเรียนแพรกษาวิทยา โดยทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ๕ เดือน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
        อนึ่ง สำหรับการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนแพรกษาวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารเพิ่มเติมและใบสมัคร : https://bit.ly/3NPyJgM
palita.klu 05 เม.ย. 2565 เวลา 10:48 น. 0 176
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^