LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครครูช่วยสอน

usericon

ด้วย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอนำ้พอง จังหวัดขอนแก่น สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
ครูช่วยสอน จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่ง
การรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูช่วยสอน
1) วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
2) วิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
3) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
4) วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
5) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
6) วิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตาแหน่ง ครูช่วยสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครู
4) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือมีหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่เปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น
5) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
6) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้
ในกระทรวงศึกษาธิการที่ขอใช้โดยอนุโลม
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับอย่างละ 1 ชุด ตามรายการดังนี้
1) ใบสมัครตามที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยกำหนด
2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดง
ผลการเรียนฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
7) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
9) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงทางเดียวเท่านั น
ในระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/449Jm3P3CXUfkKyr7 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หน้าห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6126 หรือทางเว็บไซต์ www.ptpschool. ac.th
6. วิธีการสรรหา
จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย (ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นาหลักฐาน
ผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง มาพร้อมด้วย)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หน้าห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6126 หรือ www.ptpschool.ac.th
9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
9.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จะเรียงตามลาดับที่จากผู้ผ่าน
การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหากำหนดให้บัญชีมีอายุ 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
10. การรายงานตัว และทำสัญญาจ้าง
ผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยทำสัญญาจ้างเหมาบริการ 7 เดือน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2565
chalotkham 10 ก.พ. 2565 เวลา 11:15 น. 0 283
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^