LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนวัดแหลม รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ เอกภาษาไทย

usericon

ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนวัดแหลม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
................................................................................

1 ตุลาคม 2563            ประกาศรับสมัคร
1 – 28 ตุลาคม 2563        รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)
29 ตุลาคม 2563            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
30 ตุลาคม 2563            สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
30 ตุลาคม 2563            ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
1 พฤศจิกายน 2563        รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
**เบอร์โทรติดต่อ 090-651-2527 (ครูชลธิชา ถาลาดแก้ว)    
..............................................................................

ประกาศโรงเรียนวัดแหลม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้
    1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์        จำนวน 1 อัตรา
        - หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย        จำนวน 1 อัตรา

    2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
        2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่ง ครบถ้วนในวันสมัคร
        2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
        2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
        2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช    

    3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดแหลม เลขที่ 72/4 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ตุลาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง         จำนวน 1 ฉบับ
         4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง     จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง         จำนวน 1 ฉบับ
        4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง             จำนวน 1 ฉบับ
        4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)             จำนวน 1 ฉบับ
        4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)        จำนวน 1 รูป
        4.7 ใบรับรองแพทย์
    
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดแหลม

7. วิธีการคัดเลือก
        การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

8. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
        โรงเรียนวัดแหลม จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดแหลม

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
        9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
        9.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
        2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
    3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

    10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กำหนดเวลาดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน    
        10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดตามประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรกและให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
        10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางสถานศึกษาได้แจ้งให้ผู้ได้รับการทำ สัญญาจ้างทราบ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
        10.4 การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
        10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น    
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
panda01za 14 ต.ค. 2563 เวลา 16:20 น. 0 588
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^