LASTEST NEWS

17 ม.ค. 2561[เช็ครายชื่อที่นี่] สกอ.ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูคืนถิ่น ปี2561 17 ม.ค. 2561โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา(ไม่มีใบประกอบวิชาชีพสมัครได้) 17 ม.ค. 2561ข่าวดี! ก.ค.ศ.อนุมัติอัตราว่างเกษียณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 885 อัตรา (เช็ครายละเอียด) 16 ม.ค. 2561*สนามใหญ่มาแล้ว ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปวช-ปวส-ป.ตรีทุกสาขา กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 16 ม.ค. 2561​(ที่พักและอาหารฟรี) ด่วน ! ประกาศรับสมัครครูพลศึกษา 4 อัตรา 16 ม.ค. 2561คืนครูให้นักเรียน 16 ม.ค. 2561กยศ.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สมัคร8-26ม.ค.61 16 ม.ค. 2561กกอ.เปิด182หลักสูตรมหา'ลัย ตกมาตรฐาน 16 ม.ค. 2561ที่ ศธ 04009/ว243 รายงานบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ยังมิได้แจ้ง สพฐ. 16 ม.ค. 2561การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดสอบบรรจุ รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท

  • 09 เม.ย. 2558 เวลา 16:00 น.
  • 77,472 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดสอบบรรจุ รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
         
(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา     
    อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท
    สังกัดสำนักงานโครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๓๗  ดังนี้
    (๑) มีสัญชาติไทย
    (๒) อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี บริบูรณ์
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    (๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎก.พ.อ.
    (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรืออยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
    (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
    (๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และอายุไม่เกิน ๓๒ ปี 
    (๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน หรือมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี   
    (๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในการใช้โปรแกรมสำนักงานเช่น Microsoft Office เป็นต้น
    (๔) มีความรู้ความสามารถในงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์งานธุรการ และงานสารบรรณ
    (๕) มีความรู้ความสามารถในการจัดการสำนักงานได้เป็นอย่างดี
    (๖) สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลา และวันหยุดราชการได้
    (๗) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีน้ำใจ  และมีใจรักงานบริการ
    (๘) ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออกจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                 
    (๙) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น  

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้น ๕ โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๑๑๔๐,๑๑๔๒,๑๑๔๓  ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก 
    ๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
    ๔.๒  ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน(transcript)หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันของสถานศึกษานั้นๆก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก

    ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
    ๔.๓  รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน   จำนวน   ๑  รูป    
    ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน   ๑  ฉบับ
    ๔.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน   ๑  ฉบับ
    ๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
    ๔.๗  หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓)   สำหรับเพศชาย จำนวน  ๑   ฉบับ        
    ๔.๘  หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ      

                 ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
    ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  และประวัติการทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

๖.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
     ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  ๒๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

๗.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ (๖๐%) โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

๘.  การประกาศผลการคัดเลือก
     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์   www.chandra.ac.th

๙.  การบรรจุและแต่งตั้ง
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน  นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก 

๑๐. การรายงานตัว
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากไม่่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง ที่ โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน             

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๗   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

   (รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                 
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^