LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา สมัคร 2-6 ตุลาคม 2566

  • 01 ต.ค. 2566 เวลา 16:11 น.
  • 8,570
โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา สมัคร 2-6 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา สมัคร 2-6 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนารีนุกูล

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง พ่อบ้าน แม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนนารีนกูล จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง พ่อบ้าน แม่บ้าน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 4009/ว3083 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง
พ่อบ้าน แม่บ้าน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท ทดลองงาน 3 เดือน ระหว่างทดลองงานอัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท และเมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราบรรจุหรืออัตรารับย้าย โรงเรียนขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง วิชาเอก ดังนี้
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง พ่อบ้าน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
1.3 ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือกำลังศึกษาอยู่ระหว่างรอใบนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.2.2 ตำแหน่ง พ่อบ้าน
(1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(3) กรณีเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนนารีนุกูลมาก่อน
    3.1 ขอลาออกเอง ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลาออก จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
    3.2 ถูกให้ออกทุกกรณี (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย) ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับจากวันที่ถูกให้ออก จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
(4) กรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนนารีนุกูลอยู่ก่อน และเป็นการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป ต้องมีอายุไม่เกิน 5- ปี และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากคณะกรรมการประเมินในระดับดีขึ้นไปจึงจะสามารถต่อสัญญาจ้างได้
(5) มีจิตอาสา มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้าการจัดสวน การจัดตกแต่ง จับจีบผ้า หรือสามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.2.2 ตำแหน่ง แม่บ้าน
(1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(3) กรณีเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนนารีนุกูลมาก่อน
    3.1 ขอลาออกเอง ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลาออก จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
    3.2 ถูกให้ออกทุกกรณี (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย) ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับจากวันที่ถูกให้ออก จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
(4) กรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนนารีนุกูลอยู่ก่อน และเป็นการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป ต้องมีอายุไม่เกิน 5- ปี และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากคณะกรรมการประเมิน ในระดับดีขึ้นไปจึงจะสามารถต่อสัญญาจ้างได้
(5) มีจิตอาสา มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านการจัดสวน การจัดตกแต่ง จับจีบผ้า จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566 ในเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 01 ต.ค. 2566 เวลา 16:11 น.
  • 8,570

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^