LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้

โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 1-14 มี.ค.2566

  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 22:11 น.
  • 6,668
โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 1-14 มี.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง
ปีงบประมาณ 2566

ด้วย โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง อาศัยอํานาจตามประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามความหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ. 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/ 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 ตําแหน่ง
วิชาเอก ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรีศึกษา

ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. ค่าตอบแทน
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 15,000-. บาท

4. การรับสมัคร
4.1 กําหนดการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook: โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-212500

รับสมัคร 1-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 จ.-ศ. เวลา 08.3 0-16.30 น. และ ส.-อ. เวลา 09.00-12.00  น.
  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 22:11 น.
  • 6,668

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <