LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2566“เสมา2” เห็นกับตา !!! พบอาคารเรียน รร.ชำรุดอื้อ 30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566

โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 1-14 มี.ค.2566

  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 22:11 น.
  • 7,018
โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 1-14 มี.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง
ปีงบประมาณ 2566

ด้วย โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง อาศัยอํานาจตามประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามความหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ. 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/ 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 ตําแหน่ง
วิชาเอก ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรีศึกษา

ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. ค่าตอบแทน
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 15,000-. บาท

4. การรับสมัคร
4.1 กําหนดการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook: โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-212500

รับสมัคร 1-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 จ.-ศ. เวลา 08.3 0-16.30 น. และ ส.-อ. เวลา 09.00-12.00  น.
  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 22:11 น.
  • 7,018

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^