LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,500.- บาท สมัครออนไลน์

  • 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:59 น.
  • 1,638
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,500.- บาท สมัครออนไลน์

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,500.- บาท สมัครออนไลน์
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จากเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    ชื่อตำแหน่ง ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน เดือนละ 10,500.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
    โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลท้ายดง จำนวนเงิน 9,000 บาท
    และงบประมาณในส่วนของโรงเรียนร่วมสมทบ จำนวนเงิน 1,500 บาท เป็นเวลา 10 เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
           2.1.1 มีสัญชาติไทย
           2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
           2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
           2.2.1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจขออนุมัติปริญญาตรีแล้วว่ามีความสำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชา
           2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติตาม (2)สามารถรับสมัครผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-16 ตุลาคม 2565 (สิ้นสุดการรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 24.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-6445-8953 (โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม) 095-7376289 ,08-7456-2329 (ครูฝ่ายบุคคลโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การสมัคร :: เอกสารแนบ
เข้าสูลิงก์สมัครออนไลน์ :: คลิกที่นี่
  • 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:59 น.
  • 1,638

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^