LASTEST NEWS

05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท 05 ต.ค. 2565สพฐ.ห่วงครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์PAนำไปถ่ายทอดให้ครูก่อนขอประเมินวิทยฐานะ 05 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 อ.ก.ค.ศ.สศศ. 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.อุบลราชธานี 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.อุทัยธานี 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจอุตรดิตถ์

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 ก.ค.2565

  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 11:23 น.
  • 1,324
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ด้วยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
    วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
    2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2 ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ โดยจัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
    2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราค่าจ้าง
    ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    4.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4) ไม่เป็นผู้พิการและมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

    4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
          1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
          3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
          4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
          5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

          กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1. คณิตศาสตร์ 
          2. คณิตศาสตร์ประยุกต์
          3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
          4. สถิติ
          5. สถิติประยุกต์
          6. การสอนคณิตศาสตร์
          7. สถิติคณิตศาสตร์
          8. คณิตศาสตร์สถิติ
          9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
          10. คณิตศาสตร์ศึกษา
          11. การศึกษาคณิตศาสตร์
          12. สถิติศาสตร์
          13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
          14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
          15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14


          หมายเหตุ
          1. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาหรือทางหรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
          2. กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้
              2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
              2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารผ่านทาง Email: 62622@chinorot.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-8661882 ต่อ 602

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 11:23 น.
  • 1,324

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^