LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2566สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อสมาชิกใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้า เลือกตั้งกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ 07 ธ.ค. 2566ข่าวด่วน!! สพฐ.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 76 อัตรา สมัคร 27 ธ.ค.2566 - 18 ม.ค.2567 07 ธ.ค. 2566ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 2 มกราคม 2567 (29 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67) 07 ธ.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 07 ธ.ค. 2566สุดจริง !! โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ประกาศปิด 25 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 06 ธ.ค. 2566สพป.สิงห์บุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 8 ธันวาคม 2566 06 ธ.ค. 2566ข่าวดี! สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เผยตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย 66 อัตรา 06 ธ.ค. 2566ผลคะแนน PISA นักเรียนไทยร่วง !!! “เพิ่มพูน” สั่งการเร่งยกระดับ ลั่นถ้าไม่ดีขึ้นพร้อมพิจารณาตัวเอง 06 ธ.ค. 2566นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 06 ธ.ค. 2566ด่วน !! ครูผู้ช่วย กทม.สอบ 16-17 ธันวาคม 2566 นี้

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 ก.ค.2565

  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 11:23 น.
  • 2,108
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ด้วยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
    วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
    2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2 ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ โดยจัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
    2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราค่าจ้าง
    ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    4.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4) ไม่เป็นผู้พิการและมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

    4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
          1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
          3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
          4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
          5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

          กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1. คณิตศาสตร์ 
          2. คณิตศาสตร์ประยุกต์
          3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
          4. สถิติ
          5. สถิติประยุกต์
          6. การสอนคณิตศาสตร์
          7. สถิติคณิตศาสตร์
          8. คณิตศาสตร์สถิติ
          9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
          10. คณิตศาสตร์ศึกษา
          11. การศึกษาคณิตศาสตร์
          12. สถิติศาสตร์
          13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
          14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
          15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14


          หมายเหตุ
          1. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาหรือทางหรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
          2. กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้
              2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
              2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารผ่านทาง Email: 62622@chinorot.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-8661882 ต่อ 602

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 11:23 น.
  • 2,108

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^