LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.
  • 893
การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้ศึกษา   นางตุลาพร  กิ่งไทร   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน่วยงาน   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ปีที่ศึกษา   2564

บทคัดย่อ
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวนนักเรียน 34 คน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 หน่วย ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  21 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 15 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ (t-test dependent)

      ผลการศึกษาพบว่า
      1. ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ทั้ง 7  หน่วย  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ =4.70 ) ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์  80/80  พบว่า  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ  82.56/86.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
      2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  สรุปได้ว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄= 4.50 , S.D. = 0.18)  และพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ทุกรายการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.
  • 893

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : การพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^