LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2565

  • 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:59 น.
  • 5,436
เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลเมืองกระบี่

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

          ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

          1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร
              พนักงานจ้างตามภารกิจ

          2. ตำแหน่งที่รับสุมัศรู
              ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู อัตราค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
                1. วิชาเอก/โท ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
                2. วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                3. วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

          3. ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิซาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. ระยะเวลาการจ้าง
                   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ก.ท.จ.กระบี่ ให้ความเห็นชอบ

          5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
              5.1 คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
                    (1) มีสัญชาติไทย
                    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
                    (3) ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย
                    (4) ไม่เป็นผู้มีร่างายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
                          (ก) โรคเรื้อนในระยะติตต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                          (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
                          (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                          (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                    (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
                    (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเหราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                    (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราซการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                    (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

              5.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าบริญญาทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
                    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

          6. การรับสมัคร
              6.1 หลักฐานการรับสมัคร
                    (1) ใบสมัครเข้าทำงานเทศบาล จำนวน 1 ชุด
                    (2) รูปถ่ายของผู้สมัคร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                    (3) สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14) จำนวน 1 ฉบับ
                    (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
                    (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้แล้วไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
                    (6) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
                    (7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ฉบับ
                    (8) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ
              6.2 เงื่อนไขในการสมัคร
                    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรึง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใต ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

          7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความป ระสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 7 กรกฏาคม 2565 ในวันเละเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:59 น.
  • 5,436

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^