LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 18 - 26 เมษายน 2565

  • 14 เม.ย. 2565 เวลา 00:48 น.
  • 6,753
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 18 - 26 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 18 - 26 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ สธ 04009/ 456 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

        อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    1) สัญชาติไทย
    2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
    4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
    7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
    8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
    10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
    11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ครูอัตราจ้าง
     3.1 เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี
     3.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป
            3.2.1 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
            3.2.2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
            3.2.3 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
            3.2.4 สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
     3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
     3.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
     3.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
     3.6 เพศชายมีใบแสดงสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ใบยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     - ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทศิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2565 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์งานบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่
Website: https://sites.google.com/tsn.ac.th/person/ 

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านคลองขื่อขวาง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 02 985 1995

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 14 เม.ย. 2565 เวลา 00:48 น.
  • 6,753

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <