LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

( มีที่บ้านพักฟรี ) โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.- บาท

  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 11:48 น.
  • 1,700 ครั้ง
( มีที่บ้านพักฟรี ) โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

( มีที่บ้านพักฟรี ) โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

      ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรายละเอียด ดังนี้

      1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
          ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
          อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
          ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
          2.1 มีสัญชาติไทย
          2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.4 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
          2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
          2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
          2.9 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
          3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

      4. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
          4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pheruk.ac.th สอบถามข้อมูลได้ที่ 038 651 971
          4.2 เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
               4.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
               4.2.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว

      5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
          คณะกรรมการสรรหา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.pheruk.ac.th

      6. วิธีการคัดเลือก
          คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
          6.1 การทำแบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้วิชาเอก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
          6.2 การสอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

      7. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือก
          คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

      8. การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
          โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา และเว็บไซต์ http://www.pheruk.ac.th ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับผลคะแนนที่สูงที่สุด และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          1) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
          2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
          3) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
          4) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
          5) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้

      9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
          ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

      10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
          10.1 การจัดทำสัญญาจ้าง จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
          10.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
          10.3 การจ้างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องมีการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาการทำสัญญาจ้างต่อไป
          อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้


 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

 (นายมนตรี คนเล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
 , ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัครลิงก์สมัครออนไลน์
  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 11:48 น.
  • 1,700 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^