LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 19:31 น.
  • 2,447 ครั้ง
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 18 เมษายน 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี

      ด้วยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

      1. ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร
          1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
          1.2 วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา เอกภาษาอังกฤษ
          1.3 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

      2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
          2.1 มีสัญชาติไทย
          2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
          2.6 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
          2.7 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช
          2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

      3. การรับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 02- 564-4498/02-564-2729 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน - วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น.

      4. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
          4.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ
          4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
          4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.8 ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานที่ตรวจ หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน )
          ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

      5. เงื่อนไขการรับสมัคร
          5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
          5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

      6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภายใน วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ที่ www.pts.ac.th

      7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
          หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปรากฎในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ( สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ) แผนการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

      8. สถานที่สอบ สอบที่โรงเรียนประถศึกษาธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โทร. 02- 564-4488/02-564-2729

      9. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
          9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
          9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9 1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 โดยไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ได้ที่ www.pts.ac.th
      10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/งื่อนไขการจ้าง
          10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
          10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
          10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคาวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย
          10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร) และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ
          10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทั้งสิ้น

      11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไมได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

       ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

 
( นางกาญจนา คล้ายพุฒ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 19:31 น.
  • 2,447 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^