LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2564รีเซ็ต“ครู”!ศธ.ปรับแผนพัฒนาวิธีสอนรับโลกเปลี่ยนแปลง เล็งนำร่องรร.ที่พร้อม 07 ธ.ค. 2564กศจ.ร้อยเอ็ด แจ้งผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ยื่นความจำนงสอบในจังหวัดปัจจุบัน หากพ้นกำหนดถือว่าสอบใน จ.ร้อยเอ็ด 07 ธ.ค. 2564“วิษณุ”เดินหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 07 ธ.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2564 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 07 ธ.ค. 2564กศจ.สงขลา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 52 อัตรา - รายงานตัว 16 ธ.ค.2564 07 ธ.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรเงินฯ ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ปฏิบัติงานจริง เพิ่มเติม 07 ธ.ค. 2564“ตรีนุช” ลั่นทุจริตอาหารกลางวันต้องหมดไปเด็กต้องอิ่มท้อง - พร้อมวางแผนพัฒนาครูทั้งระบบ ปรับวิธีการสอนใหม่ 07 ธ.ค. 2564สพฐ.เล็งลดเนื้อหาเรียนออนไลน์เน้นกิจกรรม - ใน 1ชั่วโมง เรียนวิชาการแค่ 10-15นาที ที่เหลือเป็นภาคปฎิบัติ 07 ธ.ค. 2564"วิษณุ"แปลกใจศธ.มีเรื่องร้องเรียนไม่ขาดสาย 06 ธ.ค. 2564เทศบาลเมืองสระบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู วุฒิป.ตรีทางการศึกษาทุกสาขา และพนักงานจ้าง รวม 114 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000-16,460.-บาท

  • 02 ต.ค. 2564 เวลา 16:41 น.
  • 6,926 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000-16,460.-บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000-16,460.-บาท
เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทเฉพาะกิจ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
     2.1.1 มีสัญชาติไทย
     2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.1.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในวิชาเอกที่กำหนดในข้อ 1 หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
     2.1.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
     2.1.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2.1.6 ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
2.2 ลักษณะต้องห้าม
     2.2.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
     2.2.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
     2.2.3 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หรือกฎหมายอื่น
     2.2.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
     2.2.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     2.2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.2.7 เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     2.2.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
     2.2.9 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
     2.2.10 เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอนึ่ง สำหรับพระภิกษุสามเณรทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     2.3.1 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัครทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://satit.lru.ac.th/th/ หรือรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ห้องสำนักงานบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 11 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ/เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042-845009

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 042-845-009

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
    - ประกาศรับสมัครพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยม ปีการศึกษา 2564
    - ปฏิทินรับสมัครพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564
    - ใบสมัครพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยม ปีการศึกษา 2564

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^