LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564

  • 13 พ.ค. 2564 เวลา 23:34 น.
  • 3,279 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

   ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
   1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
         - ครูสอนระดับชั้นอนุบาล เอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.2 มีสัญชาติไทย
   2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำาหนดไว้ใยกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   2.6 ไม่เป็นผู้รับตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   2.7 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความรับผิดลหุโทษ
   2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่อยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
   1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกปฐมวัย)
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
   3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียน บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
   4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   4.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.การยื่นใบสมัคร
   5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
   5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-441-5666(ผู้อำนวยการโรงเรียน),061-154-4967(นางสาวขวัญฤดี แดงสุข),086-779-5985 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^