LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์บัดนี้ - 14 พ.ค.2564

  • 07 พ.ค. 2564 เวลา 20:15 น.
  • 6,985 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์บัดนี้ - 14 พ.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์บัดนี้ - 14 พ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

          ด้วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศ6 04009/ ว3034 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
          - สาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
          - อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลนักเรียนให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพผู้เรียน จัดทำแผนการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพักนอน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546
    2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
    2.7 ไม่เป็นผู้พิการที่ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
    2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
    2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่ประกาศแนบท้าย
    3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
          ประกาศรับสมัคร วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ในเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
    4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          รับสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  หากผู้สมัครจะมายื่นใบสมัครด้วยตนเองให้โทรติดต่อสอบถามเพื่อนัดวันเวลา ได้ที่หมายเลข 084 356 1005 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ในพื้นที่จังหวัดตาก ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^