LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566

  • 27 ก.ย. 2566 เวลา 20:13 น.
  • 9,381
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

ประกาศโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา จึงประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
     1.1 วิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
     1.2 วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     1.3 วิชาเอกคหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์/เกษตร จำนวน 1 อัตรา
     1.4 วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
     1.5 วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

      อัตราจ้าง ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาตรี 15,000.-บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
     2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
          (1) เพศชาย หรือหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
          (2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
          (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
          (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
          (8) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง)

          (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
          (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
                  (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
                  (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
           ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร เพื่อรับการเลือกสรรด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566 - 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 27 ก.ย. 2566 เวลา 20:13 น.
  • 9,381

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^