LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 30 ส.ค. 2566 เวลา 17:09 น.
  • 16,330
สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
    1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1.3 รายละเอียดการจ้าง
          (1) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.-บาท/เดือน
          (2) อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชา จำนวน 3 วิชาเอก ดังนี้
               - ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
               - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
               - ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
          (3) สำหรับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
          (4) ระยะเวลาการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและโอนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ขอบช่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
    2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    2.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
    2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนในวันสมัคร รายละเอียด ดังนี้
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญญาชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเปั่นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
          (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
          (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
          (13) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรตและนักบวช ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือเข้ารับการเลือกสรร หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

    3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          (1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          (2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงบในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ)(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2)
    3.3 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง
          (1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
          (2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
          (3) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม 4 (ไทสกล) อาคารนิเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 (ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 30 ส.ค. 2566 เวลา 17:09 น.
  • 16,330

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <