LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

สพม.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

  • 28 มี.ค. 2567 เวลา 09:48 น.
  • 9,007
สพม.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน และพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค ตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 511/2559 เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายนพ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1) อัตราว่างที่จะสรรหา จํานวน 7 อัตรา ดังนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)
1.1) วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
1.2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
1.3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.4) วิชาเอกสังคม จํานวน 1 อัตรา
1.5) วิชาเอกพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.6) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน 1 อัตรา
1.7) วิชาเอกเกษตรกรรม จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

1.2 ชื่อตําแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มงาน เทคนิค
1) อัตราว่างที่จะสรรหา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)
1.2.1 พนักงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558) (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
ระยะเวลาการจ้าง กําหนดระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทําสัญญาจ้าง และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี ตามกรอบที่ คพร. กําหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาคารเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะติตต่อ
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติตให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2587 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น
หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(14) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2538

หมายเหตุผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากหน่วยงานของรัฐและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วยสําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ และในกรณีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2.2.1 ตําแหน่งครูผู้สอน
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสําเร็จ
การศึกษาตามสาขาวิชาเอกที่ระบุไว้ในตําแหน่งว่าง
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2596 และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

2.2.2 ตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
(1) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
(2) มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์
(3) มีความรู้ ความสามารถ ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์https://www.ssbr.go.th/ โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 28 มี.ค. 2567 เวลา 09:48 น.
  • 9,007

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^