LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สงขลา สตูล - ผลย้ายครู 2566 สพม.สงขลา สตูล 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครปฐม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566

  • 11 ม.ค. 2566 เวลา 17:44 น.
  • 2,473
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ(โยธา) 1 อัตรา และพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 1 อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 59/0586 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  3  อัตรา (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
    1.1 พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา  
    1.2 พนักงานบริการ (โยธา) จำนวน  1  อัตรา 
    1.3 พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน  1  อัตรา 

2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
    2.1 พนักงานโสตทัศนศึกษา ค่าตอบแทน 9,300 บาท/เดือน 
    2.2 พนักงานบริการ (โยธา) ค่าตอบแทน 7,460 บาท/เดือน 
        2.3 พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) ค่าตอบแทน 7,460 บาท/เดือน 

3.  คุณสมบัติทั่วไป
    1)  มีสัญชาติไทย
    2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
    3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
    6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
    8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
    11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
    12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
    13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
    14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
    15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
    16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     4.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา
          1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชาดังต่อไปนี้
              -  สาขาวิชาไฟฟ้า
              -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
              -  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
              -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              -  วุฒิ/สาขา/ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา      
          2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปนี้
              1)  วิทยาการคอมพิวเตอร์
              2)  คอมพิวเตอร์ศึกษา
              3)  เทคโนโลยีสารสนเทศ
              4)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
              5)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์                
              6)  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา
          3. บริการติดตั้งระบบเสียง  ระบบแสง  ระบบภาพ  ภายในห้องประชุมต่างๆ
          4. บำรุงรักษา  ตรวจเช็คสภาพ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด
          5. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ
          6. ควบคุมสื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้
          7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
    
     4.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ช่างโยธา)    
          1. เพศชาย
          2. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
          3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
          4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
          5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
          6. มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบเอาใจใส่หน้าที่
          7. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
          8. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
          9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
    

     4.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
          1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
          2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
          3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
          4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
          5. มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบเอาใจใส่หน้าที่
          6. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
          7. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
          8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

หมายเหตุ   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะประกาศสถานที่สอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th

5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  17 – 23 มกราคม พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 


รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 11 ม.ค. 2566 เวลา 17:44 น.
  • 2,473

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <