LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล เงินเดือน 10,000.-บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-23 พ.ย.

  • 20 พ.ย. 2565 เวลา 12:44 น.
  • 849
โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล เงินเดือน 10,000.-บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-23 พ.ย.

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล เงินเดือน 10,000.-บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-23 พฤศจิกายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองไผ่

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล)

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล)ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา ดนตรีสากล ดุริยางคศาสตร์ดุริยางค์สากล
ดุริยางศิลป์ดุริยางคศิลป์ดุริยศิลป์ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา การสอนดุริยางค์ศึกษา ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
ศิลปะนาฏดุริยางค์ การแสดงดนตรีสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขา
วิชาเอก และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกดนตรีสากล)
4.2 ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน วงดุริยางค์วงดนตรีสากล ของโรงเรียนหนองไผ่
4.3 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ระยะเวลาจ้าง
จ้างระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัคร ที่เว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ https://job.nongphai.ac.th
6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ใส่เสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลาย ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.7 หนังสือรับรองการผ่านงานซึ่งออกโดยมีนายจ้างรับรอง (ถ้ามี)

7. กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ https://job.nongphai.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร

 
  • 20 พ.ย. 2565 เวลา 12:44 น.
  • 849

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^