LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน 2565

  • 31 ส.ค. 2565 เวลา 18:15 น.
  • 813
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปีการศึกษา 2565

      ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

      อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา  
        อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท ต่อเดือน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เพศ  ชาย อายุ  22  -  35  ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 
    2. สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ
    3. มีสัญชาติไทย
    4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    5. ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีกายพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังนี้
        ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        ข. วัณโรคในระยะอันตราย
        ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    8. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
    9. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
    ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง ถ่ายภาพ ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ งานโสตทัศนศึกษาทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

4. หลักฐาน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
    1. ใบสมัคร ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
    2. สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุ จำนวน 1 ฉบับ
    3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5. เอกสารอื่นๆ เช่นแฟ้มสะสมผลงาน หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

5. การรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และวันที่รับสมัคร
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 2  ระหว่างวันที่  24  สิงหาคม  2565  ถึง  7  กันยายน  2565  ในเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดราชการ)    


ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา  2565

    ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    อาศัยอำนาจตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา  
        อัตราเงินเดือน  15,000  บาท    

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เพศ  ชาย อายุ  22  -  35  ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 
    2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี  (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, คอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
    3. มีสัญชาติไทย
    4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    5. ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีกายพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังนี้
        ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        ข. วัณโรคในระยะอันตราย
        ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    8. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
    9. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. ลักษณะงาน 
    1. ดูแลระบบเสียง, ให้บริการห้องมัลติมีเดีย, ถ่ายภาพ, ออกแบบกราฟิก, ถ่ายวีดีโอ, ตัดต่อวีดีโอ, 
ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น
    2. มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    3. ถ้ามีประสบการณ์  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. หลักฐาน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
    1. ใบสมัคร ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
    2. สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุ จำนวน 1 ฉบับ
    3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5. เอกสารอื่นๆ เช่นแฟ้มสะสมผลงาน หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

5. การรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และวันที่รับสมัคร
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 2  ระหว่างวันที่  24  สิงหาคม  2565  ถึง  7  กันยายน  2565  ในเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดราชการ)    

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 
  • 31 ส.ค. 2565 เวลา 18:15 น.
  • 813

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^