LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี!

  • 26 มิ.ย. 2565 เวลา 12:14 น.
  • 2,460
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ พักค้างในโรงเรียน(โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
    ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน และรับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย พักค้างในโรงเรียน(โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           2.1.1 เพศชาย หรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย
           2.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
           2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีความสามารถในการพิมพ์เอกสารและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี มีจิตบริการ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวก

3. การรับสมัคร
    3.1 รับสมัครทาง QR code รับสมัคร และทางลิงค์รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ปไชด์ www.pccp.ac.th กรอกเอกสารติดรูปถ่ายแนบเอกสาร/หลักฐานตามประกาศรับสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ส่งเอกสารหลักฐานทาง QR code รับสมัคร หรือ ลิงค์รับสมัคร https://forms.gle/TqRPrbFXrrYgkcSn6 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
           3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) จำนวน 1 รูป
           3.2.2 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้วและใบรายงานผลการศึกษา ( Transcripts ) จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.pccp.ac.th

ประกาศรับสมัคร
  • 26 มิ.ย. 2565 เวลา 12:14 น.
  • 2,460

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <