LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 16-22 พ.ค.2565

  • 17 พ.ค. 2565 เวลา 21:03 น.
  • 1,609 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 16-22 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 16-22 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยปราบ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยปราบ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14009/ว 3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่องานจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
          (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    1.3 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
    2.6 ไม่เป็นผู้คยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาชาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดในสาขาวิชาที่สอน สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
    3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา <3 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

4. เงื่อนไขการรับสมัคร
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก/เลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านห้วยปราบจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

5. การรับสมัคร
    5.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยปราบตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง และให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-3515536, 087-1614897

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
 
  • 17 พ.ค. 2565 เวลา 21:03 น.
  • 1,609 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^