LASTEST NEWS

27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ค.2565

  • 29 เม.ย. 2565 เวลา 09:12 น.
  • 3,928 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ศธ 04009/3876ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ที่ศธ 04076/496 ลงวันที่ 27 มกราคม2559 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา
    จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทนเงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
    ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี(ปีงบประมาณ)

ขอบข่ายงาน
    1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3) ดูแลอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 มีสัญชาติไทย
    2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
    2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

หมายหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาตามประกาศแล้ว ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
    2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
    2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในครูประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐาน (ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ)
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัครพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่กิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
    4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
    5.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลาที่กำหนด
    5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) และทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน www.anubanbangkruayschool.ac.th

7. วิธีการคัดเลือก
    การสอบปฏิบัติ การสอนและสอบสัมภาษณ์

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม อาคาร ICT โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
    9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
    9.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) และทางเว็บไซด์ของโรงเรียน www.anubanbangkruayschool.ac.th ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้
    1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
    2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
    3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
    4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 29 เม.ย. 2565 เวลา 09:12 น.
  • 3,928 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^