LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สมัคร 26 เม.ย. - 2 พ.ค.2565

  • 23 เม.ย. 2565 เวลา 16:19 น.
  • 2,755
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สมัคร 26 เม.ย. - 2 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สมัคร 26 เม.ย. - 2 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

          ด้วยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24  มกราคม  2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

          1. วิชาเอกที่รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
              1.1 ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน  1  อัตรา
    
          2. ขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
              2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
              2.3 ปฏิบัติงานด้ายวิชาการของสถานศึกษา
              2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
              2.5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
              2.6 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
              2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
              2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา/ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
              3.1  คุณสมบัติทั่วไป
                     1) มีสัญชาติไทย
                     2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                     3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                     4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                     5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                     6) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                     7)ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                     8.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสมาเณร นักพรต หรือนักบวช
                     9.ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
              3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง            
                     1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     2) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ

          4. เงื่อนไขและอัตราค่าจ้างต่อเดือน
              4.1  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
              4.2 อัตราค่าจ้าง
                    อัตราค่าจ้างต่อเดือน เดือนละ 15,000 บาท

          5. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2565
          6. การรับสมัคร
              6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
              ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ติดต่อสอบถาม 044-251382, 044-242208 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
              6.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                     1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยจะต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
                     2. ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร (หากเป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบใบ Transcript เป็นภาษาไทยด้วย) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
                     3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  1 ฉบับ 
                     4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
                     5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
                     6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
                     7. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน  3  รูป
                     8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองหน่วยกิตการเรียนจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (กรณีสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร)  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ  1  ฉบับ

                     ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน  1  อัตรา  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. วิชาเอกที่รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    1.1  พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย  จำนวน  1  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
    1)  มีสัญชาติไทย
    2)  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป
    3)  เพศหญิง มีอายุ 18 - 45 ปีบริบูรณ์
    4)  สุขภาพร่างกายแข็งแรง
    5)  มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
    6)  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
    7)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
    8)  ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เงื่อนไขการจ้าง
    3.1  เงื่อนไขการรับสมัคร
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมับัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

    3.2 อัตราค่าจ้าง
         อัตราจ้างต่อเดือน  เดือนละ  6,000  บาท

4. ประกาศรับสมัคร  ระหว่างวันที่  19  เมษายน  2565  ถึง  25  เมษายน  2565

5. การรับสมัคร
   5.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หรือที่ https://www.anubannm.ac.th  ,gg.gg/anubankorat ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถาม 044-251382, 044-242208 (ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ[1] , ไฟล์แนบ[2]
 
  • 23 เม.ย. 2565 เวลา 16:19 น.
  • 2,755

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^