LASTEST NEWS

29 มิ.ย. 2565ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 29 มิ.ย. 2565กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธ.ค.65 29 มิ.ย. 2565ศธ.ออกแนวปฏิบัติ หักเงิน “ช.พ.ค./ช.พ.ส.” เพิ่มสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้ 29 มิ.ย. 2565ศธ.ย้ำผู้เข้าสอบข้าราชการตำแหน่ง 38ค(2) เชื่อมั่นในระบบ วอนอย่าหลงเชื่อการวิ่งเต้น 29 มิ.ย. 2565“ครูเหน่ง” แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค.65 28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ

โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 15:33 น.
  • 2,384 ครั้ง
โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 24 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเปรมประชากร

ประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่คราว ตำแหน่งครูอัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร
    1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.2 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกประถมศึกษา
    1.3 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
    1.4 ระยะเวลาจ้าง 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565 (สัญญาต่อเนื่อง)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และใบรายงานการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
    2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547. และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    2.11 ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทร. 02-5674931 / 086-3866705 / 084-9134686 ตั้งแต่วันที่ 12 - 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
    4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ
    ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
    5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
    5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
    5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. วิธีการคัดเลือกคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร หรือทางเฟซบุ๊กโรงเรียนวัดเปรมประชากร

    สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง ลงมา ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนวัดเปรมประชากร

7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
    7.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2565)
    7.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น 

8. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

( นางยุพิน ประเสริฐกุล )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
โทร 0-2567-4931
โทราสาร 0-2567-4931

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 15:33 น.
  • 2,384 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^