LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2565ผู้ช่วยเลขากพฐ.ลั่นถ้าครูลงโทษตัดผมนร.เจอย้ายทันที 24 พ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 80 อัตรา - รายงานตัว 6 มิ.ย.2565 24 พ.ค. 2565กทม.เรียบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 249 อัตรา รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 24 พ.ค. 2565โรงเรียนเสรีศึกษา รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา 23 พ.ค. 2565โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.-บาท 23 พ.ค. 2565โรงเรียนปากช่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท  23 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดในไร่ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000-15,800.-บาท สมัคร 20-26 พ.ค.2565 23 พ.ค. 2565ผิดกฎหมาย !!! “ตรีนุช” สั่งห้ามครูลงโทษตัดผม นร. 23 พ.ค. 2565“ตรีนุช” ชี้ไม่มีกฎให้ครูลงโทษตัดผม นร. พบเห็นแจ้งได้ที่ MOE Safety Center 23 พ.ค. 2565ยุบ ศธจ.ศจภ?:การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? บทความโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 17-23 พ.ย.2564

  • 18 พ.ย. 2564 เวลา 17:45 น.
  • 3,425 ครั้ง
  • LINE it!
โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 17-23 พ.ย.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 17-23 พ.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านนาสาร

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่้วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนบ้านนาสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร

ด้วยโรงเรียนบ้านนาสาร สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน และตำแหน่งนักการภารโรง ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท/เดือน (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
         - วิชาเอก ชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา
         - วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

    1.2 ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    2.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน
         2.1.1 มีสัญชาติไทย
         2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
         2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.1.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
         2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         2.1.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
         2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

    2.2 ตําแหน่ง นักการภารโรง
         2.2.1 เพศชาย
         2.2.2 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 50 ปี
         2.2.3 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
         2.2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรหรือนักบวช
         2.2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนหรือจิตไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         2.2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    3.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน
         3.1.1 วิชาเอก ชีววิทยา
                 (1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิชาเอก ชีววิทยา
                 (2) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด
                 (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
         3.1.2 วิชาเอก คอมพิวเตอร์
                 (1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา,คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์
                 (2) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด
                 (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
    3.2 ตําแหน่ง นักการภารโรง
                 (1) มีความรู้ความสามารถในด้านงานช่างทั่วไป งานคนสวน งานตัดตกแต่งต้นไม้
                 (2) มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
                 (3) มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
                 (4) อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
                 (5) หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ
                 (6) ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. การรับสมัคร
    ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านนาสาร เลขที่ 9 ถนนเหมืองทวด ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^