LASTEST NEWS

17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 17 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย    นางวาสนา ขัติยะ
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปีที่ทำวิจัย    2566
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมที่พัฒนาขึ้น เป็นการวิจัยและพัฒนา เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม แบบทดสอบ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตและการสนทนากลุ่ม
    การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักภาษาไทย โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามและสนทนากลุ่มจากครูภาษาไทยและครูวิชาการ จำนวน 10 คน ในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมโดยการศึกษาเอกสารปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงรูปแบบ ระยะที่ 3นำรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยโดยจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และ ระยะที่ 4ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม โดยการสอบถามครูผู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน เป็นครูในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) จำนวน10 คน และครูโรงเรียนอื่น จำนวน 5 คน สอบถามนักเรียนและสนทนากลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม จำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการสอนหลักภาษาไทย การสนทนากลุ่มครู การสนทนากลุ่มนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม จำนวน9 แผน แบบทดสอบวัดความเข้าใจหลักภาษาไทย แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที แบบ dependent t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ สรุปประเด็นผลการวิจัยพบว่า
    1) สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ครูมีความเห็นว่า ขอบเขตเนื้อหาหลักภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ครูสนใจพัฒนาคือ การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำและเรียนรู้ลักษณะของประโยค กลวิธีการสอนที่ครูควรนำมาใช้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนได้แก่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการเคลื่อนไหวร่างกาย และนำเกมการศึกษามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
    2) รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เกิดจากการบูรณาการหลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและเกม และบูรณาการขั้นตอนจากวิธีการเดิม จัดการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียนคละความสามารถเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รูปแบบการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เนื้อหาการเรียนรู้ ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน หรือ PTGAST model ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียม (Preparation) 2) ขั้นครูนำเสนอเนื้อหา (Teaching)
3) ขั้นศึกษาในกลุ่ม (Group Study) 4) ขั้นเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้ (Academic Game) 5) ขั้นสรุปเนื้อหา (Summary) และ 6) ขั้นทดสอบ (Test) นำรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ โดยการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม จำนวน 9 แผน ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) ขั้นทดลองใช้ เท่ากับ 87.22/88.00
    3) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม มีคะแนนความเข้าใจหลักภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) ขั้นนำไปใช้จริง เท่ากับ 87.96/88.67
    4) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกมโดยครูที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมระดับมาก

wassana2 13 ม.ค. 2567 เวลา 08:56 น. 0 117
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^