LASTEST NEWS

17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 17 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา

usericon

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
บทสรุป
    การจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้บรรลุผลสำเร็จในการเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถแต่ละด้าน เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณลักษณะเก่ง ดี มีสุข เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้าน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดในหลักสูตร
    โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา โดยมีการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับติดตามและสะท้อนผลการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PLC ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
    
วิธีดำเนินการ
    ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน(Plan)
        1.    ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก SAR รายงานการใช้หลักสูตร รายงานกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกรอบในการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ พิจารณาและสาเหตุของปัญหา เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
        2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันนำสภาพปัจจุบันและปัญหาที่ร่วมกันวิเคราะห์ มากำหนดเป็นแผนงานและแนวทางในการพัฒนาครู โดยกำหนดกิจกรรมหลักคือ การประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
        3.    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการติดตาม
    ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติการ (Do)
        1.     การลงมือดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวพหุปัญญา การจัดกิจกรรมชุมชน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ค่ายคุณธรรม ค่ายวิชาการ กิจกรรมวันสำคัญ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
        2.    ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PLC และการนิเทศภายในเพื่อติดดตามการพัฒนาเป็นระยะ ๆ เพื่อพูดคุยกับกลุ่มหาแนวทางการพัฒนาต่อไป
    ขั้นที่ 3 การสังเกต (Check)
        1.     สังเกตการณ์การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายตามที่วางแผนที่กำหนดไว้
        2.     สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
        3.     บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการ
    ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Act)
        1.    ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้เครื่องมือ คือ การสนทนากลุ่มตามแนวทางกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การสังเกต การสัมภาษณ์ การแสดงผลงาน และการทดสอบ
        2.    สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

ผลการดำเนินงาน
    จากการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม พบว่า ครูผู้สอนทุกคนผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา หลักสูตร “อัฉริยะ 8 ด้าน” ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครู ปี 2566 จำนวน 1 คน ครูผู้สอนรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 5 คน และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 1 คน
    นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ผู้เรียนได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนผลการประเมินการผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา ปีการศึกษา 2565 ผู้เรียนได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.16 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2565 สูงกว่า ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมสึกาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 มีค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชา สูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน
    นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเซปักตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อเสนอแนะ
    1. ความพร้อมของครูผู้สอนและการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ดังนั้นการวางแผนบริหารงานบุคลลและการวางแผนพัฒนาครูจึงต้องมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา
    2. ผู้บริหารจะต้องมีการนิเทศ กำกับติดตามด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนด้านงาบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

................................................
apichat521 09 ม.ค. 2567 เวลา 20:21 น. 0 151
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^