LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน        นายเมฆินทร์ ถิ่นขาม
ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด         โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ศึกษา         2565
บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความ สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนพิบูลมังสาหารที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 38 คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 3) แบบประเมินการปฏิบัติงาน 4) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test แบบ Dependent Samples และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาฟิสิกส์เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์นั้น กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนควรได้ปฏิบัติกิจกรรมและภาระงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองน่าจะแก้ไขความเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียนได้ ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ นักเรียนควรทำเป็นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลจากสภาพจริงจากกิจกรรมและภาระงานที่ปฏิบัติก็น่าจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีขึ้น
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า MANAE Model โดยรูปแบบมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ (Motivation : M) 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Action : A) 3) ขั้นนำเสนอ (Narrative : N) 4) ขั้นนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ (Applying of ideas : A) 5) ขั้นการประเมิน (Evaluating : E)
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.15/78.69
4. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจมโนทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MANAE Model อยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.21, S.D. = 0.68)
manie_sci 19 ต.ค. 2566 เวลา 21:45 น. 0 153
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^