LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 

บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา      นางสุจิตรา เมืองโคตร
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา     โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

    การศึกษารายงานการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้
(1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวนนักเรียน 43 คน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ที่ได้โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จับฉลากมา 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา การใช้ชุด
การสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ประกอบด้วยชุดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.35-0.70 ค่าอำนาจจำแนก 0.25-0.66 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

    1) การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.40/ 87.98
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อนักเรียนใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8121 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.21
    4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.97,S.D.=0.37)     
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^