LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ผลงานเผยแพร่

usericon

ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย             นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน     โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย     2562

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบการจัด
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และทดสอบสมมุติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t-test dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนต้องการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทยเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจในการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า POPAE Model โดยรูปแบบมีองค์ประกอบคือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระการเรียนรู้ (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล และ (6) สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน สำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ POPAE Model มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นความใฝ่เรียนรู้ (Prepare and stimulate the desire to learn) 2) ขั้นสังเกตและพิจารณาแหล่งข้อมูล (Observe and consider sources of information) 3) ขั้นดำเนินการตามทางเลือก (Procedure) 4) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate)
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พบว่า นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.54/85.44
    4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
        4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7761 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.61
        4.3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93, S.D. = 0.30)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^